Biela vrana 2013 – Štatút súťaže

Na stiahnutie:  Biela Vrana 2013 štatút                       PRIHLÁŠKA BIELA VRANA 2013

Košická domovaričská divízia (KDD), Košice – voľné združenie domácich varičov piva, degustačný pivný Kalt Bier Klub v Košiciach a Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska – Sekcia homebrewingu

vyhlasujú

medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

„BIELA VRANA 2013“

ktorá sa uskutoční dňa 09.02. 2013 (sobota, od 9:00 hod.)

Štatút súťažnej degustačnej prehliadky doma varených pivných špeciálov

1. Hlavným organizátorom je Peter Bognár a Košická domovaričská divízia Košice (KDD) – voľné združenie domácich varičov piva v spolupráci s ďalšími partnermi. Záštitu nad súťažou prevzala Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska.

2. Cieľom degustačnej súťaže je podporiť rozvoj domáceho varenia piva na Slovensku a zaradiť sa k ostatným degustačným súťažiam poriadaným na Slovensku s ohľadom na medzinárodný charakter.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva so svojimi pivami pripravenými zo sladových extraktov, základných surovín, resp. ich kombinácií. Súťažné pivo nesmie byť uvarené v komerčnom pivovare.

4. Určené kategórie súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2013“ podľa certifikátu BJCP
– A. kategória – Witbier – Blanche (BJCP – 16A)
– B. kategória – American India Pale Ale (BJCP – 14B)
– C. kategória – Russian Imperial Stout (BJCP – 13F)
– D. kategória – Rauchbier (BJCP – 22)
– E. kategória – špeciálna – historické pivo na spôsob Sahti (akýkoľvek štýl , resp. spôsob prípravy)

Súťažnej vzorke – pivnému špeciálu s najvyšším bodovým ohodnotením bez rozdielu kategórie bude udelený titul

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“

5. Organizátor si vyhradzuje právo niektorú z uvedených súťažných kategórií zrušiť, ak počet prihlásených vzoriek v príslušnej kategórii bude menej ako 5 vzoriek. Organizátor si vyhradzuje právo prihlásené vzorky piva presunúť do inej kategórie, ak by boli výrobcom, alebo prihlasovateľom nesprávne zaradené.

6. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí odošlú prihlášku do požadovaného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Počet prihlásených vzoriek piva od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii sú maximálne 2 vzorky piva (každá musí byť iná), neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategóriách. Prípadné nejasnosti o zaradení vzoriek piva bude organizátor operatívne riešiť s daným účastníkom – domovaričom súťažnej degustačnej prehliadky.

7. Prihlášky budú na požiadanie zaslané buď elektronickou poštou, resp. si ju môžete vyžiadať u organizátora osobne.

Prihlášky do súťaže „BIELA VRANA 2013“ môžete posielať do 31. 01. 2013 na nasledovnú e-mailovú adresu : pebox@azet.sk, resp. na poštovú adresu hlavného organizátora – Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

8. V prihláške je potrebné uviesť:
a. Meno a priezvisko výrobcu (prípadne názov domáceho minipivovaru)
b. Adresu výrobcu, telefonický a e-mailový kontakt
c. Názov piva a kategóriu, do ktorej je pivo prihlásené
d. Uviesť, akým spôsobom bolo pivo pripravené (vrchné, spodné kvasenie), typ suroviny, resp. sladinového extraktu (druh, výrobca, dodávateľ,…)
f. Dátum výroby piva

g. Spôsob dodania piva (osobne, poštou, cez kontaktnú osobu,…)

9. Štartovné za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod. v mieste konania osobne, alebo poštovou poukážkou na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR .

10. Štartovné v ročníku 2013 je symbolické, za prvú prihlásenú vzorku piva do súťaže je poplatok 3€, každá ďalšia vzorka piva, ktorú účastník súťaže prihlási je poplatok 1€. Pokiaľ súťažiaci prihlási svoju vzorku do špeciálnej kategórie E. Sahti, štartovné za dodané pivo je 0.-€ .

11. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do 03. 02. 2013 do priestorov CAMELOT – Plzeňská restaurace (kontaktná osoba Peter Škripko) , Kováčska 19, 040 01 Košice, resp. na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, prípadne po dohode s hlavným organizátorom na iné dohodnuté miesto.

Vzorky piva je možné doručiť od 01. 01. 2013 na hore uvedené kontaktné adresy (do 03. 02. 2013), ale aj na nasledovné adresy, resp. kontaktné osoby: – na zberateľskú burzu poriadanú začiatkom februára 2013 v košickom minipivovare Golem , Dominikánske námestie 15, Košice, SR

a. Slovenskí domovariči aj u Ing. Ján Pokrievka, pokrievka@nextra.sk
b. Českí domovariči aj u Jan Kočka , honza@svetpiva.cz, Petr Šlezar slezar@seznam.cz
c. Poľskí domovariči aj u Dorota Chrapek , dori@piwo.org
d. Maďarskí domovariči aj u Bajkai Tibor , t.bajkai@t-online.hu

Vzorky pív doručené po tomto termíne nemusia byť zaradené do súťaže.

12. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny objem 1,5l a musí byť minimálne v dvoch sklenených obaloch (napr. 3 x 0,5l, 5 x 0,33l, 2 x 0,75l,…). Každý obal vzorky piva musí obsahovať minimálne štítok s názvom piva, názvom výrobcu a zaradenie do kategórie.

13. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené „100 bodovým systémom“. Každej vzorke piva bude na základe senzorického hodnotenia degustátora pridelený príslušný počet bodov. Po sčítaní bodových hodnotení všetkých degustátorov komisie sa stanoví výsledný počet bodov, ktorý bude podkladom pre zaradenie do troch stupňov. Túto úlohu bude plniť nezávislý sčítací komisár, ktorý zaručí objektívnosť a presnosť vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené v plnom rozsahu t.j.:

Ocenenie, číslo vzorky, meno domovariča, názov piva a pivovaru, získaný počet bodov.

Ocenenia sú zoradené do troch stupňov nasledovné:
- Zlatá chmeľová šiška (1. stupeň) – excelentné pivo ( 89, 00 – 100 bodov)
- Strieborná chmeľová šiška (2. stupeň) – vynikajúce pivo (75,00 – 88,99 bodov)
- Bronzová chmeľová šiška (3. stupeň) – dobré pivo (59,00 – 74,99 bodov)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje. V príslušnom stupni môže byť ohodnotených – ocenených aj viacero súťažných vzoriek pív, rozdiel nastáva len v počte získaných bodov, ktoré pivá dosiahli, nevylučuje sa ani rovnaký počet bodov, nekonajú sa žiadne rozstrely, postupové kolá,…).

14. Ceny
Hlavná cena - „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu získa možnosť uvariť v pivovare Kaltenecker Rožňava svoj víťazný pivný špeciál zo základných surovín v objeme maximálne 6 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2013“ zároveň získa zdarma 50l tohto pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude pivovar Kaltenecker a organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2013, po tomto termíne tento nárok zaniká.

- ocenené vzorky piva Zlatá chmeľová šiška (1. stupeň) – excelentné pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia a vecnú cenu
- ocenené vzorky piva Strieborná chmeľová šiška (2. stupeň) – vynikajúce pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia, vecná cena
- ocenené vzorky piva Bronzová chmeľová šiška (3. stupeň) – dobré pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia, vecná cena

Účastníci, ktorí nezískajú ocenenie (zisk menej ako 59 bodov) obdržia účastnícky diplom.

15. Degustačná komisia bude hodnotiť prihlásené pivá v príslušných kategóriach v rámci systému bjcp.com. Degustačná komisia bude zložená z akreditovaných degustačných komisárov a bude minimálne 5-členná (max.7-členná), zložená z pivovarnického odborníka (profi sládek, resp. zástupca pivovaru), degustátora s certifikátom, someliera, člena Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku – domovarníka, pivného znalca – amatéra (napr. Kalt Bier Klub) , prípadne podľa potreby z hostí súťaže. Degustačná komisia bude priamo podliehať hlavnému koordinátorovi, ktorého určí riaditeľ súťažnej degustačnej prehliadky pred začiatkom súťaže. Ten bude mať rozhodujúci vplyv pri riešení prípadných rozporov, námietok, nezrovnalostí a bude riadiť chod degustácií v príslušnej súťažnej kategórii.

16. Pri prípadnom zrušení súťažných kategórií a úplnom vyradení piva zo súťaže, alebo po zrušení celej degustačnej súťaže bude dotknutým záujemcom vrátené štartovné vo výške 100% z celkovo zaplatenej sumy. Súťažné degustačné vzorky piva sa súťažiacim nevracajú.

17. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2013“ je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2013“. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného – súťažného piva. Etiketu je nutné poslať poštou hlavnému organizátorovi v počte 1ks (prípadne ich súbor – krčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času. Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ – domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet). Zaslaním etikety (súboru etikiet), resp. grafického návrhu etikety piva a loga pivovaru súťažiaci v kategórii „Design etikety BIELA VRANA 2013“ súhlasí s použitím etikety piva a loga pivovaru na účely podujatia „BIELA VRANA 2013“ a ich poskytnutiu komisii na odborné posúdenie v rámci súťaže „Design etikety BIELA VRANA 2013“ v papierovej forme.
Poskytnuté etikety v papierovej forme ostávajú v archíve organizátora súťaže za účelom vytvorenia kroniky podujatia, nebudú poskytované iným subjektom, ani jednotlivcom.

Najlepšiu etiketu (súbor etikiet) bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov (profesionálny designer, zberateľ pivných etiket, zástupca AMNPS, zástupca domovaričov, bežný konzument piva) individuálne, tak, že každý z členov komisie vyberie 3 etikety (súbory etiket) s najvyšším bodovým ohodnotením. Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu ( fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,…) s tým, že bude udelená mimoriadna cena : „TOP design Biela vrana 2013“

Odmena pre „Design etikety Biela vrana 2013“ bude nasledovná:
1. cena – diplom, vecná cena
2. cena – diplom, vecná cena
3. cena – diplom, vecná cena

Odmena pre „TOP design Biela vrana 2013“ bude nasledovná:
1. miesto – diplom, vecná cena a poukaz na tlač etikiet (v rozsahu 10 x formát A4)

Poukaz bude možné uplatniť najneskôr do 30. 04. 2013, inak stráca platnosť.

Etikety je možné prihlásiť, resp. zaslať najneskôr do 03. 02. 2013 na uvedenú adresu:
Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR , resp. pebox@azet.sk

18. Odovzdávanie cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne,
neprítomným slovenským účastníkom bude zaslané poštou, prípadne odovzdané kontaktnými osobami uvedenými v štatúte. Zahraničným účastníkom bude odovzdané kontaktnými osobami, prípadne sa nájde vhodný spôsob po dohode s dotknutými účastníkmi súťaže.

19. Výsledky oboch súťaží budú oznámené okamžite na mieste súťaže v plnom rozsahu a širokej verejnosti najneskôr do 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov súťaží na web stránkach AMNPS – malepivovary.sk, KamNaPIVO.sk a svetpiva.cz ., resp. na stránke súťaže Biela vrana – a sociálnej sieti facebook. Taktiež všetci súťažiaci budú oboznámení s výsledkami aj elektronickou formou do 48 hodín v podobe e-mailu v prípade, že uvedú v prihláške svoju e-mailovu adresu.

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia“.

Za hlavného organizátora KDD riaditeľ súťaže Peter Bognár

V Košiciach 1. 11. 2012

Hlavní sponzori: Pivovar Kaltenecker Rožňava, Camelot – Plzeňská restaurace Košice, Buntavar Svit, WBM, Delawar, Kladzivar

This entry was posted in Biela Vrana. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>