Biela vrana 2012 – Štatút súťaže

Košická domovaričská divízia (KDD), Košice – voľné združenie domácich varičov piva, degustačný pivný Kalt Bier Klub v Košiciach
a Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska – Sekcia homebrewingu

vyhlasujú
medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

„BIELA VRANA 2012“

 ktorá sa uskutoční dňa 11. 02. 2012 (sobota)

Štatút súťažnej degustačnej prehliadky doma varených pivných špeciálov

1. Hlavným organizátorom je Košická domovaričská divízia Košice (KDD) – voľné združenie domácich varičov piva v spolupráci s ďalšími partnermi. Záštitu nad súťažou prevzala Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska.

2. Cieľom degustačnej súťaže je podporiť rozvoj domáceho varenia piva na Slovensku bez rozdielu spôsobu jeho prípravy a zaradiť sa k ostatným degustačným súťažiam poriadaným na Slovensku s ohľadom na medzinárodný charakter.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva so svojimi pivami bez obmedzenia spôsobu prípravy piva.

4. Do súťaže sa môžu prihlásiť pivá pripravené z koncentrátov, sladových výťažkov, základných surovín, resp. ich kombinácií.

5. Určené kategórie súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2012“
– A. kategória – weizen (pšeničné pivá, svetlé, polotmavé, tmavé, weizenbock)
– B. kategória – India Pale Ale (európsky, aj americký štýl)
– C. kategória – Stout (všetky typy bez rozdielu)
– D. kategória – Iné (open, akékoľvek špeciálne pivo, bez rozdielu, ochutené, bylinné, dymové, … etc.)

Súťažnej vzorke – pivnému špeciálu s najvyšším bodovým ohodnotenín bez rozdielu kategórie bude udelený titul „Špeciál BIELA VRANA 2012“

6. Organizátor si vyhradzuje právo niektorú z uvedených súťažných kategórií zrušiť, ak počet prihlásených vzoriek v príslušnej kategórii bude menej ako 5 vzoriek. Organizátor si vyhradzuje právo prihlásené vzorky piva presunúť do inej kategórie, ak by boli výrobcom, alebo prihlasovateľom nesprávne zaradené. Taktiež, pokiaľ by sa v kategórii D.- Iné prihlási dostatočné množstvo vzoriek pív identického zaradenia a nepoškodilo by to samotnú kategóriu, organizátor má právo vyhlásiť ďalšiu novú kategóriu, podľa reálneho stavu.

7. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí odošlú prihlášku do požadovaného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Organizátor súťaže doporučuje počet prihlásených vzoriek piva od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii na maximálne 3 vzorky piva (každá musí byť iná) a neobmedzuje účasť vo vyhlásených kategoriách. Prípadné nejasnosti o zaradení vzoriek piva bude organizátor operatívne riešiť s daným účastníkom – domovaričom súťažnej degustačnej prehliadky.

8. Prihlášky budú na požiadanie zaslané buď elektronickou poštou, resp. budú k dispozícii na web stránkach Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, KamNaPIVO a na vytvorenom facebooku súťaže, resp. si ju môžete vyžiadať u organizátora osobne.

Prihlášky do súťaže „BIELA VRANA 2012“ môžete posielať do 31. 01. 2012 na nasledovné e-mailové adresy: pebox@azet.sk , resp. cassovia.homebrew@gmail.com , resp. na poštovú adresu hlavného organizátora – Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

9. V prihláške je potrebné uviesť:
1. Meno a priezvisko výrobcu (prípadne názov domáceho minipivovaru)
2. Adresu výrobcu, telefonický a e-mailový kontakt
3. Názov piva a kategóriu, do ktorej je pivo prihlásené
4. Uviesť, akým spôsobom bolo pivo pripravené (vrchné, spodné kvasenie), typ suroviny, resp. koncentrátu (druh, výrobca, dodávateľ,…)
5. Dátum výroby piva
6. Spôsob dodania piva (osobne, poštou, cez kontaktnú osobu,…)

10. Štartovné za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod. v mieste konania osobne, alebo poštovou poukážkou na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR.

11. Štartovné v ročníku 2012 je symbolické, za prvú prihlásenú vzorku piva do súťaže je poplatok 3€, každá ďalšia vzorka piva, ktorú účastník súťaže prihlási je poplatok 1€.

12. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr deň pred začiatkom súťaže, teda do 10. 02. 2012 do priestorov CAMELOT – Plzeňská restaurace (kontaktná osoba Peter Škripko), Kováčska 19, 040 01 Košice, resp. na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice.

Vzoky piva je možné doručiť od 01. 01. 2012 na horeuvedené kontaktné adresy, ale aj na nasledovné adresy, resp. kontaktné osoby:

- na zberateľskú burzu poriadanú začiatkom februára 2012 v košickom minipivovare Golem, Dominikánske námestie 15, Košice, SR

a. Slovenskí domovariči aj u Ing. Ján Pokrievka, II. kolónia 24, 036 08 Martin, pokrievka@nextra.sk
b. Českí domovariči aj u Jan Kočka, honza@svetpiva.cz
c. Poľskí domovariči aj u Dorota Chrapek, dori@piwo.org
d. Maďarskí domovariči aj u Bajkai Tibor, t.bajkai@t-online.hu
Vzorky pív doručené po tomto termíne nemusia byť zaradené do súťaže.

13. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny objem 1,5l a musí byť minimálne v dvoch obaloch. Každý obal vzorky piva musí obsahovať minimálne štítok s názvom piva, názvom výrobcu a zaradenie do kategórie.

14. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené tzv. „100 bodovým systémom“. Každej vzorke piva bude na základe senzorického hodnotenia degustátora pridelený príslušný počet bodov. Po sčítaní bodových hodnotení všetkých degustátorov komisie sa stanoví výsledný počet bodov, ktorý bude podkladom pre zaradenie do piatich stupňov. Túto úlohu bude plniť nezávislý sčítací komisár, ktorý zaručí objektívnosť a presnosť vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené v plnom rozsahu t.j.:

Ocenenie, číslo vzorky, meno domovariča, názov piva a pivovaru, získaný počet bodov

Ocenenia sú zoradené do piatich stupňov nasledovne:
Zlatá chmeľová šiška (5 stupeň) – excelentné pivo
Strieborná chmeľová šiška (4 stupeň) – vynikajúce pivo
Bronzová chmeľová šiška (3 stupeň) – veľmi dobré pivo
2. stupeň – dobré pivo
1. stupeň – priemerné, ale pitelné pivo

Pri zisku menej ako 50 bodov sa ocenenie neudeľuje, musíš popracovať na pive, ktoré si prihlásil do súťaže, aj keď ťa okolie presvedčilo, že môže aj zvíťaziť, môže, ale na budúce.

V príslušnom stupni môže byť ohodnotených – ocenených aj viacero súťažných vzoriek pív, rozdiel nastáva len v počte získaných bodov, ktoré pivá dosiahli, nevylučuje sa ani rovnaký počet bodov, nekonajú sa žiadne rozstrely, postupové kolá,…).

15. Ceny – všetci účastníci dostanú účastnícky diplom
- ocenené vzorky piva Zlatá chmeľová šiška (5 stupeň) – excelentné pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia a vecnú cenu, za vzorku s najvyšším bodovým ohodnotením obdrží domovarič zvláštnu cenu (suroviny na 40 litrov piva – slad, chmeľ, kvasinky, podľa vlastného výberu
- ocenené pivá Strieborná chmeľová šiška (4 stupeň) – vynikajúce pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia, vecná cena
- ocenené pivá Bronzová chmeľová šiška (3 stupeň) – veľmi dobré pivo – získajú diplom s vyznačením ocenenia, vecná cena
- ocenené pivá 2. stupeň – diplom s vyznačením ocenenia
- ocenené pivá 1. stupeň – diplom s vyznačením ocenenia

16. Degustačná komisia bude hodnotiť prihlásené pivá v príslušných kategóriach v rámci systému bjcp.com, bude minimálne 5-členná (max. 7-členná), zložená z pivovarnického odborníka (profi sládek, resp. zástupca pivovaru), degustátora s certifikátom, someliera, člena Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku – domovarníka, pivného znalca – amatéra (napr. Kalt Bier Klub), prípadne podľa potreby z hostí súťaže. Degustačná komisia bude priamo podliehať hlavnému koordinátorovi, ktorého určí riaditeľ súťažnej degustačnej prehliadky pred začiatkom súťaže. Ten bude mať rozhodujúci vplyv pri riešení prípadných rozporov, námietok, nezrovnalostí a bude riadiť chod degustácií v príslušnej súťažnej kategórii.

17. Pri prípadnom zrušení pivných kategórií a úplnom vyradení piva zo súťaže, alebo po zrušení celej degustačnej súťaže bude dotknutým záujemcom vrátené štartovné vo výške 100% z celkovo zaplatenej sumy. Súťažné degustačné vzorky piva sa súťažiacim nevracajú.

18. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2012“ je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2012“.

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť všetci domáci variči piva, aj tí, ktorí sa nezapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného – pripraveného piva. Etiketu je možné poslať poštou hlavnému organizátorovi v počte 1ks (prípadne ich súbor – krčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. zaslať ich elektronicky na adresy hlavných organizátorov: pebox@azet.sk a cassovia.homebrew@gmail.com

, v akomkoľvek bežnom formáte.

Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ – domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet).

Zaslaním etikety (súboru etikiet), resp. grafického návrhu etikety piva a loga pivovaru sútažiaci v kategórii „Design etikety BIELA VRANA 2012“ súhlasí s použitím etikety piva a loga pivovaru na účely podujatia „BIELA VRANA 2012“ a ich poskytnutiu komisii na odborné posúdenie v rámci súťaže „Design etikety BIELA VRANA 2012“, rovnako v papierovej, ako aj elektronickej forme.

Poskytnuté etikety v papierovej, ako aj elektronickej forme ostávajú v archíve organizátora súťaže za účelom vytvorenia kroniky podujatia.

Najlepšiu etiketu (súbor etikiet) bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov (profesionálny designer, zberateľ pivných etiket, zástupca AMNPS, zástupca domovaričov, bežný konzument piva) individuálne, tak, že vyberie 3 etikety (súbory etiket) s najvyšším bodovým ohodnotením. Do úvahy sa bude brať celkový design, spracovanie témy, invencia, vyhotovenie,…

Súčasťou etikety (súboru etikiet) môže byť aj jej fotografické zobrazenie na fľaši, ako vyjadrenie celku.

Odmena na prvých troch miestach bude nasledovná:
1. cena – diplom, vecná cena
2. cena – diplom, vecná cena
3. cena – diplom, vecná cena
Etikety je možné prihlásiť, resp. zaslať najneskôr do 4. 02. 2012 na uvedené adresy:
Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR, resp. pebox@azet.sk , prípadne cassovia.homebrew@gmail.com .

19. Odovzdávanie cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne,
neprítomným slovenským účastníkom bude zaslané poštou, prípadne odovzdané kontaktnými osobami uvedenými v štatúte. Zahraničným účastníkom bude odovzdané kontaktnými osobami, prípadne sa nájde vhodný spôsob po dohode s dotknutými účastníkmi súťaže.

20. Výsledky oboch súťaží budú oznámené širokej verejnosti najneskôr do 13. 02. 2012 24:00 hod. na web stránkach AMNPS – malepivovary.sk, KamNaPIVO.sk a svetpiva.cz., resp. na stránke súťaže Biela vrana – sociálnej sieti facebook.

Súťažiaci budú oboznámení s výsledkami aj elektronickou formou v podobe e-mailu v prípade, že uvedú v prihláške svoju e-mailovu adresu.

Prihláška „BIELA VRANA 2012“ a Prihláška „Design etikety BIELA VRANA 2012“ na vyžiadanie na e-mailových adresách pebox@azet.sk a cassovia.homebrew@gmail.com .

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia“.

Za hlavného organizátora KDD Košice riaditeľ súťaže Peter Bognár, Martin Borsík a Marián Hajduk

V Košiciach 5. 10. 2011
20.1.2012 20:20 | bobo
[Zdroj: Biela vrana 2012]

This entry was posted in Biela Vrana. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>